سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی

 

سرعت سرويس

آستانه مصرف منصفانه (FUP)

گیگ

مدت زمان مصرف (دوره)

ماه

قیمت (تومان)
ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل قیمت کل

۱ ماه

۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه  ماهانه

۵۱۲Kb

۲۵ ۱۲.۵ ۱۲,۵۰۰ ۱

۱۲,۵۰۰

۱۲,۵۰۰
۸۵ ۴۲.۵ ۳۷,۵۰۰ ۳ ۳۷,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
۵۶ ۲۸ ۵۶,۵۰۰ ۶ ۵۶,۵۰۰ ۹,۴۱۶
۷۵ ۳۷.۵ ۷۵,۰۰۰ ۱۲ ۷۵,۰۰۰ ۶,۲۵۰

۱Mb

۵۰ ۲۵ ۲۰,۰۰۰ ۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱۷۵ ۸۷.۵ ۶۰,۰۰۰ ۳

۶۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
۹۰ ۴۵ ۹۰,۰۰۰ ۶ ۹۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰

۲Mb

۸۰ ۴۰ ۲۵,۰۰۰ ۱ ۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰
۲۸۰ ۱۴۰ ۷۵,۰۰۰ ۳

۷۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۱۱۲ ۵۶ ۱۱۲,۵۰۰ ۶ ۱۱۲,۵۰۰ ۱۸,۷۵۰
۱۵۰ ۷۵ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲ ۱۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰

۳Mb

 

۲۵ ۱۲.۵ ۱۷,۵۰۰ ۱ ۱۷,۵۰۰

۱۷,۵۰۰
۸۵ ۴۲.۵ ۵۲,۵۰۰ ۳ ۵۲,۵۰۰ ۱۷,۵۰۰
۱۵۷ ۷۸.۵ ۱۵۷,۵۰۰ ۶ ۱۵۷,۵۰۰ ۲۶,۲۵۰
۲۱۰ ۱۰۵ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۱۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰

۴Mb

۱۶۰ ۸۰ ۴۰,۰۰۰ ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۵۴۰ ۲۷۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۱۸۰ ۹۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۶ ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
۲۴۰ ۱۲۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۱۲ ۲۴۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰

۸Mb

۵۰ ۲۵ ۲۵,۰۰۰ ۱ ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۱۷۵ ۸۷.۵ ۷۵,۰۰۰ ۳ ۷۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۳۲۰۰ ۱۶۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۶ ۲۸۵,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰
۴۵۰۰ ۲۲۵۰ ۵۴۰,۰۰۰ ۱۲ ۵۴۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰

۱۶Mb

۸۰۰ ۴۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲۶۰۰ ۱۳۰۰ ۲۴۰,۰۰۰ ۳ ۲۴۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۳۶۰ ۱۸۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۶ ۳۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
۴۸۰ ۲۴۰ ۴۸۰,۰۰۰ ۱۲ ۴۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

 

 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • پس از اتمام FUP، سرعت سرویس به  ۱۲۸akb کاهش می یابد.
 • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت سابق بازگردد.
 • منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در داخل کشور می باشد و نام آنها در این لیست درج شده است.
 •  منظور از ترافیک بین الملل، هر ترافیک با میزبانی خارجی است یعنی سایت ها و اپلیکیشن هایی که سرور آن در خارج از کشور می باشد مانند اینستاگرام، تلگرام، گوگل و ….
 • مصرف هر گیگ از ترافیک بین الملل ۲ برابر مصرف هر گیگ از ترافیک داخلی محاسبه می شود.
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل  مشترک در یک دوره می باشد.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد.
 • هزینه‌ی راه‌اندازی و نصب این سرویس‌ها ۱۵,۰۰۰ تومان است.
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات را مطالعه فرمائید.
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.

 

 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات  شرکت آسیاتک بر اساس مصوبه شماره ۱۷۷ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای سرویس های اینترنت پر سرعت +ADSL۲ در کل کشور

  شرح پارامتر

  مقدار تعهد آسیاتک

  مقدار حداکثر مجاز (PLR ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر a

  ۳%

  مقدار حداکثر میزان تاخیر مجاز (Latency ) بر اساس توافق نامه سطح خدمات- پارامتر b

  ۱۵۰ میلی ثانیه

  مقدار پهنای باند تضمین شده (CIR ) برابر است با میانگین پهنای باند ارسال و دریافت تقسیم بر ضریب تسهیمپارامتر c

  ۰.۱۲۵

  میانگین زمان بازیابی و تعمیر و برقراری مجدد خدمت (MTTR)

  ۷۲ ساعت

جهت مشاهده قرارداد مشتری اینجا کلیک کنید.