۵۱۲

 

 

 

 

نام سرویس یک ماهه سه ماهه شش ماهه دوازده ماهه
اینترنت پرسرعت۵۱۲ کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۵گیگ در ماه( ۱۳۶,۲۵۰      
اینترنت پرسرعت۵۱۲ کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۷۵گیگ در۳ ماه(   ۴۰۸,۷۵۰    
اینترنت پرسرعت۵۱۲ کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۱۵۰گیگ در۶ ماه(     ۷۷۶,۶۲۵  
اینترنت پرسرعت۵۱۲ کیلوبیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۳۰۰گیگ در۱۲ ماه(       ۱,۴۷۱,۵۰۰
اینترنت پرسرعت۵۱۲کیلوبیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف ۹۶ گیگ در ۶ماه با بسته سرعتی۱۰گیگfup تا۱۶مگ(     ۷۴۱,۱۹۸  
 

 

۱۰۲۴

 

 

اینترنت پرسرعت ۱مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۵۰گیگ در ماه( ۲۱۸,۰۰۰      
اینترنت پرسرعت۱مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۱۵۰گیگ در۳ ماه(   ۶۵۴,۰۰۰    
اینترنت پرسرعت۱مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۳۰۰گیگ در۶ ماه(     ۱,۲۴۲,۶۰۰  
اینترنت پرسرعت۱مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۶۰۰گیگ در۱۲ ماه(       ۲,۳۵۴,۴۰۰
 

 

 

۲۰۴۸

 

اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۷گیگ در ماه) ۱۹۰,۷۵۰      
اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۸۰گیگ در ماه( ۲۷۲,۵۰۰      
اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۴۰گیگ در۳ ماه(   ۸۱۷,۵۰۰    
اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۹۰گیگ در۶ ماه)     ۹۸۱,۰۰۰  
اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۴۸۰گیگ در۶ ماه(     ۱,۵۵۳,۲۵۰  
اینترنت پرسرعت۲مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۹۶۰گیگ در۱۲ ماه) ­       ۲,۹۴۳,۰۰۰
 

 

۳۰۷۲

اینترنت پرسرعت۳مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۹۰گیگ در ماه( ۳۸۱,۵۰۰

 

     
اینترنت پرسرعت۳مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۷۰گیگ در۳ ماه(   ۱,۱۴۴,۵۰۰    
اینترنت پرسرعت۳مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۵۴۰گیگ در۶ ماه(     ۲,۱۷۴,۵۵۰  
اینترنت پرسرعت۳مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۰۸۰گیگ در۱۲ ماه(       ۴,۱۲۰,۲۰۰
 

 

 

۴۰۹۶

 

اینترنت پرسرعت ۴مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۸گیگ در ماه) ۳۰۵,۲۰۰      
اینترنت پرسرعت ۴مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۶۰گیگ در ماه( ۴۳۶,۰۰۰      
اینترنت پرسرعت ۴مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۶۰گیگ در ۳ماه)   ۶۸۶,۷۰۰    
اینترنت پرسرعت۴مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۴۸۰گیگ در۳ ماه(   ۱,۳۰۸,۰۰۰    
اینترنت پرسرعت۴مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۹۶۰گیگ در۶ماه(     ۲,۴۸۵,۲۰۰  
اینترنت پرسرعت ۴مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۴۰گیگ در۱۲ ماه)       ۲,۶۱۶,۰۰۰
اینترنت پرسرعت۴مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۹۲۰گیگ در۱۲ ماه(       ۴,۷۰۸,۸۰۰
 

 

 

 

۸۱۹۲

 

 

اینترنت پرسرعت۸مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۳۵گیگ در ماه) ۳۸۱,۵۰۰      
اینترنت پرسرعت۸مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۴۰۰گیگ در ماه( ۵۴۵,۰۰۰      
اینترنت پرسرعت۸مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۷۵گیگ در ۳ماه)   ۸۱۷,۵۰۰    
اینترنت پرسرعت ۸مگابیت، غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۱۲۰۰گیگ در۳ ماه(   ۱,۴۷۱,۵۰۰    
اینترنت پرسرعت۸مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۵۰گیگ در ۶ماه)     ۱,۶۳۵,۰۰۰  
اینترنت پرسرعت ۸مگابیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۲۴۰۰گیگ در۶ماه(     ۲,۷۷۹,۵۰۰  
اینترنت پرسرعت۸مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۳۰۰گیگ در۱۲ ماه)       ۳,۲۷۰,۰۰۰
اینترنت پرسرعت ۸مگابیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۴۸۰۰گیگ در۱۲ ماه(       ۵,۲۳۲,۰۰۰
 

 

 

 

۱۶۳۸۴

 

 

اینترنت پرسرعت۱۶مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۵۰گیگ درماه)        
اینترنت پرسرعت۱۶مگابیت،غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۸۰۰گیگ درماه) ۸۷۲,۰۰۰      
اینترنت پرسرعت۱۶مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۱۲۰گیگ در۳ماه)   ۱,۳۰۸,۰۰۰    
اینترنت پرسرعت ۱۶مگابیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۲۴۰۰گیگ در ۳ماه)   ۲,۳۵۴,۴۰۰    
اینترنت پرسرعت۱۶مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۲۴۰گیگ در۶ماه)     ۲,۶۱۶,۰۰۰  
اینترنت پرسرعت ۱۶مگابیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۴۸۰۰گیگ در ۶ماه)     ۴,۴۴۷,۲۰۰  
اینترنت پرسرعت۱۶مگابیت، غیرحجمی نامحدود(آستانه مصرف منصفانه ۴۸۰گیگ در۱۲ماه)       ۵,۲۳۲,۰۰۰
اینترنت پرسرعت ۱۶مگابیت،غیرحجمی نامحدود (آستانه مصرف منصفانه ۹۶۰۰گیگ در ۱۲ماه)       ۸,۳۷۱,۲۰۰

 

بسته های ترافیک غیر حجمی
ترافیک (گیگ) ۰٫۵ ۱ ۲ ۳ ۶ ۸ ۱۰ ۲۰ ۳۰ ۵۰ ۱۰۰
قیمت (ریال) ۵۴۵۰ ۱۰۹۰۰ ۲۱۸۰۰ ۳۲۷۰۰ ۶۵۴۰۰ ۸۷۲۰۰ ۱۰۹۰۰۰ ۲۱۸۰۰۰ ۳۰۵۱۸۹ ۴۶۸۷۰۰ ۸۹۹۲۵۰

 

 

 • آستانه مصرف منصفانه که به اختصار FUP نامیده می شود عبارت است از حداکثر میزان ترافیکی که مشترک می تواند در یک دوره و با همان سرعتی که سرویس را خریداری کرده، استفاده کند.
 • پس از اتمام FUP، سرعت سرویس به ۱۲۸kb کاهش می یابد.
 • پس از اتمام FUP، مشترک می تواند با خرید ترافیک اضافه به سرعت سابق بازگردد.
 • در تمامی سرویس ها، FUP یکجا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در یک دوره می باشد. 
 • مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار FUP می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار FUP کسر می کند.
 • سرعت سرویس ها برای ۹۵ درصد مواقع تضمین می شود و ممکن است در ۵ در صد مواقع کاهش یابد.
 • با خرید بسته های سرعتی می توانید به صورت مقطعی سرعت سرویس فعلی خود را افزایش دهید.
 • مبلغ مالیات ارزش افزوده به سرویس ها اضافه خواهد شد..
 • هزینه دایری و تخلیه خطوط مشترکین ۱۲,۰۰۰ تومان است که در هنگام ثبت نام دریافت خواهد شد..
 • پارامترهای موافقت نامه سطح خدمات آسیاتک، مطابق ضوابط مصوبه ۱۷۷ سازمان تنظیم مقررات می باشد.
 • با خرید ترافیک اضافه، سرعت سرویس شما به همان سرعت سابق(سرعتی که در ابتدا سرویس را خریداری کرده بودید) باز می گردد.
 • تعرفه های جدول فوق بر اساس ضریب ترافیک داخلی می باشد یعنی مصرف هر گیگ از محتوای داخل کشور ، ۱ گیگ از مقدار ترافیک اضافه می کاهد و مصرف هر گیگ از محتوای خارج از کشور ۲ گیگ از مقدار ترافیک اضافه کسر می کند
 • هزینه مالیات ارزش افزوده در سامانه امورمشترکین هنگام صدور فاکتور به مبالغ فوق افزوده می شود.

 

آدرس : خیابان شهید بهشتی (تایباد) خیابان ۱۷ شهریور (دارایی) مقابل اداره دارایی شرکت رهاورد گستر(نمایندگی آسیاتک)

تلفن : ۷-۵۲۵۲۵۱۶۶