سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی

 

سرعت سرويس

آستانه مصرف منصفانه (FUP)

گیگ

مدت زمان مصرف (دوره)

ماه

قیمت (تومان)
ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل

۱ ماه

۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه  ماهانه

۵۱۲Kb

۲۵ ۱۲.۵ ۱

۱۲,۵۰۰

۱۲,۵۰۰
۷۵ ۳۷.۵ ۳ ۳۷,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
۱۵۰ ۷۵ ۶ ۷۱,۲۵۰ ۱۱,۸۷۵
۳۰۰ ۱۵۰ ۱۲ ۱۳۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰

۱Mb

۵۰ ۲۵ ۱ ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
۱۵۰ ۷۵ ۳

۶۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰
۳۰۰ ۱۵۰ ۶ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
۶۰۰ ۳۰۰ ۱۲ ۲۱۶,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰

۲Mb

۸۰ ۴۰ ۱ ۲۵,۰۰۰

۲۵,۰۰۰
۲۴۰ ۱۲۰ ۳

۷۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
۴۸۰ ۲۴۰ ۶ ۱۴۲,۵۰۰ ۲۳,۷۵۰
۹۶۰ ۴۸۰ ۱۲ ۲۷۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰

۳Mb

 

۹۰ ۴۵ ۱ ۳۵,۰۰۰

۳۵,۰۰۰
۲۷۰ ۱۳۵ ۳ ۱۰۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
۵۴۰ ۲۷۰ ۶ ۱۹۹,۵۰۰ ۳۳,۲۵۰
۱۰۸۰ ۵۴۰ ۱۲ ۳۷۸,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰

۴Mb

۱۶۰ ۸۰ ۱ ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۴۸۰ ۲۴۰ ۳ ۱۲۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
۹۶۰ ۴۸۰ ۶ ۲۲۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
۱۹۲۰ ۹۶۰ ۱۲ ۴۳۲,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰

۸Mb

۴۰۰ ۲۰۰ ۱ ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
۱۲۰۰ ۶۰۰ ۳ ۱۳۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۶ ۲۵۵,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰
۴۸۰۰ ۲۴۰۰ ۱۲ ۴۸۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰

۱۶Mb

۸۰۰ ۴۰۰ ۱ ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
۲۴۰۰ ۱۲۰۰ ۳ ۲۱۶,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
۴۸۰۰ ۲۴۰۰ ۶ ۴۰۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
۹۶۰۰ ۴۸۰۰ ۱۲ ۷۶۸,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰