سرویس اینترنت پر سرعت غیر حجمی

 

سرعت سرويس

آستانه مصرف منصفانه (FUP)

گیگ

مدت زمان مصرف (دوره)

ماه

قیمت (تومان)
ترافیک داخلی معادل ترافیک بین الملل

 ۱ ماه

۳ ماه ۶ ماه ۱۲ ماه ماهانه

۱۶Mb

۲۰۰ ۱۰۰ ۶

۱۴۴.۰۰۰ ۲۴.۰۰۰

۸Mb

۱۲۰ ۶۰ ۶ ۹۹.۰۰۰ ۱۶.۵۰۰

۴Mb

۱۰۰ ۵۰ ۶

۷۲.۰۰۰ ۱۲.۰۰۰
۴Mb 

 

۹۰ ۴۵ ۳ ۴۲.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰

۱Mb

۶۰ ۳۰ ۶ ۳۶.۰۰۰ ۶.۰۰۰

۵۱۲Kb

۲۴ ۱۲ ۶ ۲۴.۰۰۰ ۴.۰۰۰